ALGEMENE VOORWAARDEN
TONG FONG BVBA (versie juni 2011)

1. Geldigheid
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen TONG FONG BVBA en afnemer, (waaronder begrepen onze prijslijsten, jaarcondities, offerten, bestellingen, overeenkomsten, facturen, verkopen en leveringen). Eventuele afwijkingen van verkoopsvoorwaarden worden schriftelijk overeengekomen en blijven tot dat geval beperkt. De ongeldigheid van één clausule laat de geldigheid van de overige clausules onverlet. Zonder ons schriftelijk en voorafgaand akkoord zullen de algemene- of bijzondere voorwaarden van onze kopers niet van toepassing zijn, ook als ze eerst werden meegedeeld en een gelijkaardige clausule bevatten.

2. Aanbod, aanvaarding en orders
Prijzen, producten en termijnen in aanbiedingen kunnen zonder aankondiging door TONG FONG BVBA gewijzigd worden. Het staat TONG FONG BVBA volledig vrij om bestellingen van een afnemer al dan niet te accepteren. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen, worden door TONG FONG BVBA geaccepteerde bestellingen van afnemers geacht enkel naar soort en merk bepalend te zijn. Is een verpakking, uitvoering, model, type, etc. gewijzigd, dan is TONG FONG BVBA gekweten door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de daarvoor geldende standaardprijs.

3. Leveringstermijnen
Eventuele leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij zij schriftelijk en uitdrukkelijk worden gegarandeerd.

4. Levering
De producten worden verkocht onder de Incoterms (ICC Parijs 2010). Indien de overeenkomst geen Incoterm vermeldt, wordt de Incoterm ‘ex works’ toegepast waarbij de fabriek als plaats van levering geldt, ook als TONG FONG BVBA in opdracht van afnemer het transport verzorgt.

5. Keuring en klachten
Bij levering dient afnemer te keuren. Beantwoorden de goederen niet aan de overeenkomst dan meldt afnemer aan de transporteur en aan TONG FONG BVBVA: -Zichtbare gebreken binnen de vierentwintig uren na levering en voor ieder gebruik, d.m.v. een vermelding op het transportdocument. -Onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 7 dagen na levering. Iedere klacht dient schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan TONG FONG BVBA. TONG FONG BVBA kan niet verplicht worden laattijdige, mondelinge of ongemotiveerde klachten te beantwoorden.

6. Betaling
6.1 Alle facturen/bedragen zijn in EUR op onze zetel betaalbaar.
6.2 De factuur vermeldt de uiterste datum van betaling, zoniet is deze betaalbaar uiterlijk de vijfde dag na factuurdatum. Elk op de vervaldag niet betaald bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een vertragingsintrest opbrengen overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. (B.S. 7 augustus 2002).
6.3 Ter dekking van boekhoudkundige en administratieve kosten zijn wij gerechtigd voor elk op de vervaldag niet betaald bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding te vorderen van 10%, met een minimum van €50,-,zulks afzonderlijk van de vergoedende intresten.
6.4 TONG FONG BVBA is gerechtigd iedere schuldvordering over te dragen aan derden. Desgevallend kan slechts bevrijdend betaald worden aan de aangeduide derde partij. Melding van de overdracht op de factuur volstaat voor kennisgeving.
6.5 Betalingsafspraken en –termijnen die TONG FONG BVBA verstrekt, zijn door haar herroepbaar na één enkele wanbetaling van de koper, waardoor alle uitstaande schuldvorderingen van de koper opeisbaar worden. Hetzelfde geldt wanneer de koper insolvabel, invereffening of beslagene is, of om opschorting of faillissement verzoekt. Desgevallend kan TONG FONG BVBA zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Door een faillissementsvonnis is de overeenkomst evenwel van rechtswege en met onmiddelijke ingang ontbonden.
6.6 Wanprestatie of wanbetaling in het kader van één levering, laat TONG FONG toe om schriftelijk voorafgaande betaling te eisen alvorens latere verzendingen of leveringen te verrichten.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De aansprakelijkheid van TONG FONG BVBA is beperkt tot vergoeding van schade die aan opzet of grove fout van haar of haar medewerkers te wijten is. Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is TONG FONG BVBA niet aansprakelijk.
7.2 TONG FONG BVBA is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat in verband met door TONG FONG BVBA ingeschakelde derden of door TONG FONG BVBA verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin des woords, zoals (maar niet beperkt tot) ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door haar of derden aan afnemer geleverde goederen.
7.3 Indien de leveringstermijn niet schriftelijk en uitdrukkelijk werd gegarandeerd zal TONG FONG BVBA niet gehouden zijn vergoeding, schade of interesten te betalen wegens vertraging in de levering. Zelfs in geval dergelijke garantie werd overeengekomen, is TONG FONG niet gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan die die hij kan verhalen op de vervoerders en/of expediteurs.
7.4 TONG FONG BVBA is evenmin gehouden vergoeding, schade of interesten te betalen wegens vertraging in de levering wanneer dit te wijten is aan overmacht of eender welk feit onafhankelijk van haar wil waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd, zoals onder meer doch niet beperkt tot staking, diefstal, piraterij, extreme weersomstandigheden, handelsrestricties, productie-incidenten, recall acties, schaarstes en dergelijke.
7.5 Afnemer draagt het risico voor merknamen of merken die TONG FONG BVBA ter beschikking worden gesteld voor welk doel dan ook en deze is niet aansprakelijk voor ieder ongeoorloofd gebruik van dit merk door door haar ingeschakelde derden.
7.6 In geen geval is TONG FONG BVBA gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan die waarvoor zij zich verzekerd heeft.
7.7 Iedere aansprakelijkheid van TONG FONG BVBA jegens afnemer vervalt na verloop van 1 jaar nadat de producten aan afnemer zijn geleverd.

8. Eigendom
De geleverde koopwaren blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, desgevallen verhoogd met intresten en kosten. De koper dient zich zolang te onthouden de goederen te verkopen, in pand te geven of op eender welke andere manier dan ook te bezwaren, tenzij anders werd overeengekomen.

9. Rechtbank en toepasselijk recht.
In geval van geschil zullen alleen de Rechtbanken van het arrondissement van onze zetel bevoegd zijn, tenzij TONG FONG BVBA verkiest, indien zij een vordering instelt, zich op de gewone bevoegdheidsregels te beroepen. Belgisch recht is van toepassing op onze overeenkomsten en de eruit voortvloeiende geschillen.